Adatvédelem / Privacy Policy

PLEASE CLICK HERE FOR ENGLISH

A Magazinly.com online magazin piactér Adatkezelési Tájékoztatója

A Múlt-kor Kft., mint a magazinly.com weboldal („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Múlt-kor Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye:       1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/b.

Képviseli:         Bartal Csaba

E-mail címe:    adatkezeles(kukac)mult-kor.hu

Telefonszáma: +36 (70) 614 7677

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata az Adatkezelő magazinly.com weboldalán és a székhelyén érhető el.

1) Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1) Regisztráció

A Weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) regisztrációja szükséges. A Felhasználó regisztráció során megadott adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

név

A honlapon történő regisztráció, adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben, a Honlapon keresztüli rendelések teljesítése

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a rendszer használata okán kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

email

lakcím

születési idő

 

1.2) Megrendelések

A Weboldalon keresztül történő megrendelések esetén, Adatkezelő a Felhasználó rendeléshez megadott adatait alábbiak szerint kezeli.

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

név

a megrendelések miatti kapcsolattartás, a rendelésekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatás, továbbá az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben, továbbá a rendelések teljesítése

a megrendelések teljesítése érdekében a Felek között létrejött szerződéses jogviszony

a megrendelések tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelő ideig kezeli

email

lakcím

telefonszám

ajándékozás esetén a kezdeményezett: neve, email címe és címe

eltérő számlázás esetén: számlázási név, cím, adószám

Digitális előfizetés vásárlása esetén a Felhasználó jogosult 5 embert meghívni, akik regisztráció után ajándék lapszámot kapnak. Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult megadni a megajándékozottak alábbi adatait:

amennyiben az érintettektől az adataik kezelésének a hozzájárulását beszerezte. Felhasználó az ajándékozás esetén az érintettek adatainak megadásával elismeri, hogy az érintettek személyes adataiknak az ajándékozás céljából a hozzájárulásukat beszerezte és az adatkezeléssel kapcsolatban teljeskörű tájékoztatást tartott.

1.3) Hírlevél

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Múlt-kor hírlevelére feliratkozni. Adatkezelő a Felhasználó hírlevél küldéshez megadott adatait alábbiak szerint kezeli.

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

email

hírlevél, marketing tartalmú levél küldése az új termékek, szolgáltatások, kedvezmények, kampányok és egyéb a felhasználót érintő releváns információk tekintetében

a hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a hírlevélküldéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

1.4) Egyéb

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2) Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

3) Adattovábbítás

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Érintettek az adatvédelmi elveket tudomásul véve kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Múlt-kor Kulturális Alapítvány (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/b) adatkezelő által a bolt.mult-kor.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adattovábbításhoz történő hozzájárulás hiányában díjfizetés sajnos nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a bankkártyával történő fizetés feltétele, hogy a fizetést bonyolító OTP Mobil Kft. részére az adatok rendelkezésre álljanak.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

KBOSS.hu Kft.: számla szolgáltató

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.: bankkártyás fizetési szolgáltató

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság: futárszolgálat

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Adószám: 10901232-2-44 

A továbbított adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

 

Klein Consulting Könyvelőiroda Kft: Könyvelés

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fsz.3.

Cégjegyzékszám: 01-09-276904

Adószám: 25468117-2-43

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

Jumu Kft.: Rendszergazda

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a.

Cégjegyzékszám: 201 09 956760

Adószám: 23180299-2-41

A továbbított adatok köre: rendszerfelügyelet

 

Adattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Info. tv. 5. §-ában, illetve a 6. §-ában előírt feltételei (az adatkezelés jogalapja) teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info. tv. 14. §-ában foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4) Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során, adatfeldolgozóként, mint hoszting és tárhelyszolgáltatót, az alábbi szolgáltatót veszi igénybe:

Név: Múlt-kor Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/b

Cégjegyzékszám: 01-09-946026

Adószám: 22948469-2-41

5) Az Érintettek jogai

Adatkezelő az Érintettek kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Érintettek jogosultak kérni a személyes adataik helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b, mindkét esetben személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintettek a fentieken kívül bármikor kérhetik az adataik törlését vagy kezelésének korlátozását az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és a Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b alatti postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságuk igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintetteket a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintettek ezt kérik. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen,

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintettek az Adatkezelő döntésével nem értenek egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintettek – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

6) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

7) Weboldal használata során gyűjtött adatok – Cookiek

A weboldalon gyűjtött szükséges és saját cookie-k és az általuk gyűjtött adatok tekintetében az adatkezelő a Múlt-kor Kulturális Alapítvány.

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig javítsuk. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre.

7.1. A weboldalon használt cookie-k ismertetése

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (ide tartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A jelen weboldal által használt cookie-kat az alábbiakban foglaljunk össze.

(A) Szükséges cookie-k

A weboldal látogatásakor az Adatkezelő az alábbi cookie-kat telepíti a felhasználók gépére, amelyek a weboldal nyújtásához feltétlenül szükségesek.

A weboldalon használt cookie-k adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Technológiai elnevezés

Cél

Cookie típusa

Lejárati idő

Domain

Információ

PHPSESSID

Munkamenet azonosító

szükséges

munkamenet

https://magazinly.com

A felhasználó látogatási és vásárlási folyamatához tartozó munkameneti információk azonosítására szolgáló karakterlánc

cid

Bejelentkezett felhasználó azonosító

bejelentkezés

1 év

https://magazinly.com

Amennyiben a bejelentkező felhasználó használja a "megjegyez" funkcionaliást, az adott böngészőben a felhasználói bejelentkezések helyett ezzel az egyedi azonosítóval fogja legközelebb beléptetni a rendszer.

_ga

Google Analytics azonosító 1

analitika

2 év

https://magazinly.com

Bővebb információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

_gid

Google Analytics azonosító 2

analitika

24 óra

https://magazinly.com

_gat*

Google Analytics azonosító 3

analitika

1 perc

https://magazinly.com

__gads

Google AdSense

hirdetéskiszolgálás

többféle

https://magazinly.com

Bővebb információ:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu-HU

__gfp*

Gemius

 

1év / 2év / munkamenet

https://magazinly.com

 

_goa3

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

2 év

https://magazinly.com

Bővebb információ:
https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/

_goa3TC

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

60 nap

https://magazinly.com

_goa3TS

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

2 év

https://magazinly.com

smuuid

Sales manago

 

1 év

https://magazinly.com

Bővebb információ:
https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

smvr

Sales manago

 

1 év

https://magazinly.com

_fbm*

facebook

bejelentkezés

1 év

https://magazinly.com

Facebook bejelentkezést segítő cookie

OAID

Revive adserver 1

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://magazinly.com

egyedi azonosító

OAGEO

Revive adserver 2

hirdetéskiszolgálás

munkamenet

https://magazinly.com

geolokáció gyorsítótárazás

OASCCAP, OASCAP, OACAP

Revive adserver 3, 4, 5

hirdetéskiszolgálás

többféle, használattól függően

https://magazinly.com

kampányok, hirdetések pozícionálása

OASZCAP, OAZCAP

Revive adserver 6, 7

hirdetéskiszolgálás

többféle, használattól függően

https://magazinly.com

zónák pozícionálása

OACBLOCK, OABLOCK

Revive adserver 8, 9

hirdetéskiszolgálás

30 nap

https://magazinly.com

kampányok, hirdetések blokkolása oldalanként

OXLIA

Revive adserver 10

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://magazinly.com

utolsó hirdetés megtekintés időpontja

OXLCA

Revive adserver 11

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://magazinly.com

utolsó kattintás időpontja

(B) Egyéb cookie-k

Technológiai elnevezés

Cél

Cookie típusa

Lejárati idő

Domain

Információ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

A fenti 9.1. (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések betartását célzó adatkezelői jogos érdek. Az Adatkezelő a cookie tájékoztatás megadását és elfogadását/eltüntetését egy speciális technikai cookie-ban rögzíti, amelynek köszönhetően a cookie-kra vonatkozó figyelmeztetés és tájékoztató többször nem jelenik meg a felhasználó részére.

A 9.1. (B) pontban meghatározott cookiek esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett felhasználók a weboldal alján lévő link segítségével bármikor visszavonhatják bármelyik kategóriához, vagy cookie-hoz adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Az érintetti jogok

Az adatkezeléssel érintett személyek a fenti 7. pontban megadott elérhetőségeken postai levélben, személyesen, vagy e-mailen is bármikor kérhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen adatok kezelése ellen, illetve az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat.

Az érintett látogatók a weboldal használata során eszközeikre telepített cookie-kat bármikor törölhetik saját számítógépükről, és böngészőjükben is bármikor letilthatják alkalmazásukat. A cookie-k törlése azt eredményezheti, hogy a weboldal bizonyos részei nem működnek megfelelően, vagy az oldal következő látogatásakor a cookie tájékoztató rövid szövege újból megjelenik.

A törlés/letiltás lehetőségei az alábbi böngészőkben itt érhetőek el:

A sütik kezelésével kapcsolatban az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja is hasznos információkat tartalmaz.

8) Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben véleménye szerint ennek nem felel meg, úgy írásban jelezze az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu -mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b alatti címen.

Amennyiben vélelmezi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

9) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2023. május 15.

Múlt-kor Kulturális Alapítvány

Adatkezelő


Privacy Policy

Privacy Policy of the Magazinly.com online magazine marketplace

The Múlt-kor Kft., as the operator of the magazinly.com website ("Website"), hereby publishes its privacy policy, which it accepts as binding.

Data Controller's Data
The data controller is the Múlt-kor Kft (the "Controller")

Headquaters: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/b.

Represented by Csaba Bartal

E-mail address: adatkezeles(at)mult-kor.hu

Phone number: +36 (70) 614 7677

The Data Controller is responsible for the preparation of this Privacy Notice (hereinafter referred to as the "Notice"), for the enforcement and control of the contents thereof, and for the implementation of any necessary changes. The current version of this Privacy Policy is available on the Controller's website magazinly.com and at its registered office.

1) Data processed by the Data Controller
1.1) Registration
The registration of the person using the website ("User") is required in order to make full use of the services of the Website. The data provided by the User during registration will be processed by the Data Controller as follows:

Personal Data

Purpose of processing

Legal basis

Legal basis Purpose of processing

Name

Registration on the Website, administrative tasks, contact management, the primary purpose of which is to provide Users with adequate information, to deal efficiently and quickly with any technical problems that may arise, to send system messages in connection with the service, to fulfil orders placed through the Website

The processing of personal data is based on the User's voluntary consent given in the light of this information.

The Data Controller shall process personal data for the duration of the purpose of processing, primarily for the purposes of maintaining contact and using the system, and until the User requests the deletion of his/her data or withdraws his/her consent.

email

address

date of birth

1.2) Orders
In the case of orders placed through the Website, the Data Controller will process the data provided by the User for the order as follows.

Personal data

Purpose of processing

Legal basis

Time of processing

Name

to contact you regarding orders, to provide you with adequate information on orders and to deal efficiently and promptly with any technical problems that may arise, to send you system messages in connection with the service and to fulfil orders

the contractual relationship between the Parties for the purpose of fulfilling the orders

with regard to orders, the Data Controller shall process the personal data during the contractual relationship between the Parties and for the period of time in accordance with the provisions of Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax and Act C of 2000 on Accounting

email

address

telephone number

in the case of a gift, the name, e-mail address and address of the initiator

in case of different billing: billing name, address, tax number

In case of a digital subscription purchase, the User is entitled to invite 5 people who will receive a gift issue after registration. The Customer is only entitled to provide the following details of the gift recipients in that case:

name,
e-mail address
e-mail address, name, email address, e-mail address, name, e-mail address, e-mail address, etc., provided that the consent of the data subjects to the processing of their data has been obtained. By providing the data of the data subjects in the case of a gift, the User acknowledges that he has obtained the consent of the data subjects to the processing of their personal data for the purpose of the gift and that he has been fully informed of the processing of the data.

1.3) Newsletter
On the Website, the User has the possibility to subscribe exclusively to the newsletter of the Múlt-kor through a dedicated interface. The Data Controller processes the data provided by the User for the purpose of sending the newsletter as follows.

Personal data

Purpose of processing

Legal basis

Time of processing

email

to send newsletters, marketing mailings regarding new products, services, discounts, campaigns and other relevant information concerning the user

by subscribing to the newsletter, the User expressly and unambiguously gives his/her prior consent to the sending of marketing emails to the Data Controller and to the processing of his/her personal data in this respect.

The Data Controller shall process the personal data for the duration of the purpose of the processing, such as in connection with the sending of the newsletter, or until the User requests the deletion of his/her data or withdraws his/her consent.

1.4) Other
Data Subjects may only provide their own personal data. If they do not provide their own personal data, the data provider is obliged to obtain the consent of the data subject.

2) Access to personal data
Only the Data Controller is entitled to direct access to personal data.

The Data Controller shall make all reasonable technical efforts to ensure the secure storage of the Data Subjects' data. The Data Controller shall treat the information generated by the provision of the data specified in point 1 with the utmost care and in strict confidence. The Data Controller's administrators have different privileges in the processing of the data: some administrators have full access and privileges, others have limited access and privileges.

3) Transmission of data
By accepting this Privacy Notice, Data Subjects, acknowledging the Data Protection Principles, expressly consent to the transfer of data by the Data Controller to service providers having a direct contractual relationship with the Data Controller in relation to the data provided. Each data subject may use the data transmitted solely for the performance of the contractual task and may not retain them for further use or transmit them to third parties in any form.

The stored data shall not be made available to any third party, except in cases provided for by law (e.g. in the context of criminal proceedings) or for the performance of the Data Controller's contractual tasks.

The user acknowledges and accepts that the following personal data stored by the Data Controller in the user database of the website shop.mult-kor.hu (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/b) will be transferred to OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) as data processor. The scope of data transmitted by the data controller is as follows:

Billing data
Account details:
First name
E-mail address
Telephone number (optional)
Company name (optional)
Country
State (optional)
Municipality
Address
Postal code
Products/services ordered
Name
Code
Description
Price
Item number
The nature and purpose of the data processing activities carried out by the processor can be found in the SimplePay Privacy Policy, available at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Without consent to the transfer of data, payment is unfortunately not possible, given that payment by credit card is conditional on the data being available to OTP Mobil Kft.

The Data Controller transfers data to the following partners:
KBOSS.hu Kft.: account provider

KBOSS.COS.

Company registration number: 01-09-303201

Tax number: 13421739-2-41

Scope of data transmitted: billing data, products/services ordered

OTP Mobil Szolgáltató Kft.: credit card payment service provider

Registered office: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Company registration number: 01-09-174466

Tax number: 24386106-2-42

Scope of data transmitted: billing data, products/services ordered

Magyar Posta Zártkörűűen Működő Részvénytársaság: courier service

Registered office: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Company registration number: 01-10-042463 

Tax number: 10901232-2-44 

Data transmitted: name, address, telephone number, e-mail address

Klein Consulting Könyvelőiroda Kft: Könyvelés

Registered office: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fsz.3.

Company registration number: 01-09-276904

Tax number: 25468117-2-43

Scope of data transmitted: billing data, products/services ordered

Jumu Ltd.: Administrator

Address: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a.

Company registration number: 201 09 956760

Tax number: 23180299-2-41

Scope of the data transmitted: system monitoring

Data transmission abroad
The Data Controller may transfer personal data to a data controller in a third country or to a data processor processing data in a third country if the data subject has given his or her explicit consent or if the processing is subject to the provisions of the Info. Article 5 and Article 6 (legal basis for processing) of the Info Privacy Act are fulfilled and - except for the case provided for in paragraph (2) of Article 6 - an adequate level of protection of personal data is ensured in the third country during the processing of the data transferred.

The adequate level of protection of personal data is ensured if a binding legal act of the European Union provides for it or if an international treaty is in force between the third country and Hungary containing guarantee rules on the enforcement of the rights of data subjects under Article 14 of the Info. The Data Controller transfers personal data to third countries for the purpose of implementing an international treaty on international legal assistance, exchange of information in tax matters and avoidance of double taxation, for the purposes, under the conditions and in the scope of the data specified in the international treaty. Transfers to an EEA State shall be deemed to be transfers within the territory of Hungary.

4) Data processor details, contact details
The Data Controller shall only use processors who offer adequate guarantees of compliance with the data protection legislation in force at the time of processing, who ensure the protection of the rights of the data subjects as a matter of priority and who take appropriate technical and organisational measures to protect personal data.

The Data Controller uses the following service provider as a hosting and storage provider for the processing of data:

Name.

15/b, Keleti Károly u. 15/b, Budapest.

Company registration number: 01-09-946026

Tax number: 22948469-2-41

5) Rights of the Data Subjects
Upon request, the Data Controller shall provide the Data Subjects with information about the personal data processed by the Data Controller, their source, the purpose, legal basis and duration of the processing, and, in the event of the transfer of the Data Subject's personal data, the legal basis and recipient of the transfer. The information may be requested by e-mail to the data controller(at)mult-kor.hu or by post to the following postal address. The Data Controller shall reply in writing within 30 (thirty) days of receipt of the request at the latest.

The data subject shall have the right to obtain the rectification of his or her personal data (indicating the correct data) also by e-mail to the controller at the following address: data controller(at)mult-kor.hu and by post to the following postal address: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b, in both cases by providing proof of identity and the postal address. The Data Controller shall promptly make the correction in its records and shall notify the data subject in writing of the correction.

In addition to the above, data subjects may request the erasure or restriction of the processing of their data at any time, free of charge and without justification, at the e-mail address of the controller (at)mult-kor.hu and at the postal address of the Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 5/b Buday László utca, 1024 Budapest, Hungary, by providing proof of identity and a postal address. The Data Controller shall, immediately upon receipt of the request for erasure, ensure the termination of the processing and delete the Data Subjects from its records.

Instead of erasure, the Controller shall restrict the processing of personal data if the Data Subjects so request. Where processing is restricted, such personal data may be processed, except for storage, only with the consent of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or of an important public interest of the Union or of a Member State.

If the Controller does not comply with a Data Subject's request for rectification, restriction of processing or erasure, it shall, within 30 days of receipt of the request, provide in writing the factual and legal grounds for refusing the request for rectification, restriction of processing or erasure.

In the event of refusal of a request for rectification, erasure or restriction of processing, the Data Controller shall inform the Data Subjects of the possibility of judicial remedy and of recourse to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

Data Subjects may object to the processing of their personal data,

if the processing or transfer of personal data is necessary solely for compliance with a legal obligation to which the Controller is subject or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Controller, the data importer or a third party, except in the case of mandatory processing;
where the personal data are used or disclosed for direct marketing, public opinion polling or scientific research purposes; and
in other cases provided for by law.
The Data Controller shall examine the objection within the shortest possible time from the date of the request, but not later than 15 days, decide whether the objection is justified and inform the applicant in writing of its decision. If the Data Subjects disagree with the decision of the Data Controller or if the Data Controller fails to comply with the above time limit, the Data Subjects may, within 30 days of the notification of the decision or the last day of the time limit, have recourse to the courts.

6) Data security
The Data Controller undertakes to ensure the security of the data, to take technical and organisational measures and to establish procedural rules to ensure that the data recorded, stored or processed are protected and to prevent their destruction, unauthorised use or unauthorised alteration. It also undertakes to require all third parties to whom it transfers or discloses data on the basis of the consent of the Data Subjects to comply with the requirement of data security.

The Data Controller shall ensure that the processed data cannot be accessed, disclosed, transmitted, modified or deleted by unauthorised persons. The processed data may only be accessed by the employees of the Data Controller and shall not be disclosed by the Data Controller to third parties who are not entitled to access the data.

The Data Controller shall make every effort to ensure that the data are not accidentally damaged or destroyed. The Data Controller shall impose the same obligation on its employees involved in the processing activities.

Under no circumstances will the Data Controller collect sensitive data, i.e. data revealing racial or ethnic origin, membership of national or ethnic minorities, political opinions or party affiliations, religious or philosophical beliefs, membership of an interest group or criminal records.

In the event of a personal data breach, the Data Controller shall notify the supervisory authority without undue delay and no later than 72 hours after becoming aware of the personal data breach, unless the personal data breach is unlikely to pose a risk to the rights and freedoms of natural persons. In the unlikely event that the notification is not made within 72 hours, the Data Controller shall include with the notification the reasons justifying the delay.

Where the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the Data Controller shall inform the data subject of the personal data breach without undue delay.

When informing the data subject of a personal data breach likely to present a high risk, the Controller shall:

clearly and prominently describe the nature of the personal data breach;
Provide information on the name and contact details of any other contact person who can provide further information;
describe the likely consequences of the data breach;
describe the measures taken or envisaged by the controller to remedy the personal data breach, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences of the personal data breach.
7) Data collected during the use of the Website - Cookies
The controller of the necessary and proprietary cookies collected on the website and the data they collect is the Múlt-kor Kulturális Alapítvány.

We use cookies on the website to ensure that visitors can access the website (including the services and features available there), to simplify browsing and to improve the user experience. In addition, cookies help us to serve our visitors properly, to make their visit safer and to improve our services by providing us and, in the case of third party cookies, to third parties, by providing them with data, statistics and other useful information about their use of the website.

7.1 Description of cookies used on the website
Cookies available on websites generally fall into two categories.   While in the case of the first category of cookies, it is sufficient for the website operator to provide prior information about the cookies that will be installed on the visitor's computer when using its website, in the case of the second category, the website operator must obtain the visitor's consent in advance.

The cookies used by this website are summarised below.

(A) Necessary cookies
When you visit this website, the Data Controller installs the following cookies on users' computers, which are strictly necessary for the provision of the website.

Details of the cookies used on the website are set out in the table below:

Technological name

Purpose

Cookie type

The cookie is used for the following purposes

Domain

Information

PHPSESSID

Session ID

required

session

https://magazinly.com

String to identify the session information associated with the user's visit and purchase process

cid

Logged in user identifier

login

1 year

https://magazinly.com    
If the logging in user uses the "remember me" functionality, the next time the user logs in with this unique identifier instead of the user logins in the browser, the system will log him/her in with this unique identifier.

_ga

Google Analytics ID 1

Analytics

2 years

https://magazinly.com    
More information:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

_gid

Google Analytics ID 2

Analytics

24 hours

https://magazinly.com
_gat*

Google Analytics identifier 3

analytics

1 minute

https://magazinly.com
__gads

Google AdSense

ad serving

more

https://magazinly.com    
More information:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu-HU

__gfp*

Gemius

1year / 2year / session

https://magazinly.com    


_goa3

Adverticum

ad serving

2 years

https://magazinly.com    
More information:
https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/

_goa3TC

Adverticum

ad serving

60 days

https://magazinly.com
_goa3TS

Adverticum

ad serving

2 years

https://magazinly.com
smuuid

Sales manago

1 year

https://magazinly.com    
More information:
https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

smvr

Sales manago

1 year

https://magazinly.com
_fbm*

facebook

login

1 year

https://magazinly.com    
Facebook login cookie

OAID

Revive adserver 1

ad serving

1 year

https://magazinly.com    
unique identifier

OAGEO

Revive adserver 2

ad serving

session

https://magazinly.com    
geolocation caching

OASCCAP, OASCAP, OACAP

Revive adserver 3, 4, 5

ad serving

multiple, depending on usage

https://magazinly.com    
campaigns, ad positioning

OASZCAP, OAZCAP

Revive adserver 6, 7

ad serving

multiple, depending on usage

https://magazinly.com    
positioning of zones

OACBLOCK, OABLOCK

Revive adserver 8, 9

ad serving

30 days

https://magazinly.com    
campaigns, ad blocking per page

OXLIA

Revive adserver 10

ad serving

1 year

https://magazinly.com    
date of last ad view

OXLCA

Revive adserver 11

ad serving

1 year

https://magazinly.com    
last click date

(B) Other cookies
Technological name

Purpose

Cookie type

Expiry time

Domain

Information

 

7.2. Legal basis for processing
The legal basis for the processing of the cookies listed in section 9.1 (A) above is the legitimate interest of the data controller to comply with the legal provisions of Article 13 (1) to (3) of the Eker Act and Article 5 (3) of Directive 2002/58/EC. The Data Controller records the provision and acceptance/cancellation of cookie information in a special technical cookie, thanks to which the cookie warning and information is not repeatedly displayed to the user.

In the case of cookies as defined in point 9.1 (B), the legal basis for processing is the consent of the data subject. The users concerned can withdraw their consent to any of these categories or cookies at any time by using the link at the bottom of the website. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing based on consent prior to its withdrawal.

7.3.
Data subjects may at any time by post, in person or by e-mail to the contact details provided in point 7 above, request from the Data Controller access to their data, rectification, erasure or restriction of processing, object to the processing of such data and exercise their right to data portability in respect of the data they have provided to the Data Controller.

The visitors concerned may at any time delete the cookies installed on their devices when using the website from their own computers and may also disable their use in their browsers at any time. Deleting cookies may result in certain parts of the website not functioning properly or in the short text of the cookie notice being displayed again on the next visit to the site.

You can find the options to delete/block cookies in the following browsers here:

Chrome 
Firefox 
IE 
Opera 
Safari
The website of the European Interactive Digital Advertising Association, available at http://www.youronlinechoices.com/hu/, also contains useful information on cookie management.

8) Enforcement options
The Data Controller will make every effort to ensure that personal data are processed in accordance with the law. If you believe that it does not comply with this, please notify us in writing to the controller at the following e-mail address: mult-kor.hu or by post to the following postal address.

If you consider that your right to the protection of your personal data has been infringed, you may, in accordance with the applicable legislation, seek redress from the competent bodies

National Authority for Data Protection and Freedom of Information (address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
at the court.
9) Other provisions
The provisions of the EU Regulation 2016/679 ("GDPR") and Hungarian law, in particular Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and Freedom of Information ("Act CXII of 2011"), shall apply to this Notice.

The Data Controller reserves the right to amend this Privacy Notice unilaterally at any time, with prior notice to the data subjects.

Budapest, 15 May 2023.

Múlt-kor Kulturális Alapítvány

Data Controller